busca l poema la música de las palabras, cumo Orfeu an sue lira, i scatrapulha an sues óndias de sonido a caras al que mos queremos, als mundos por adonde se mos pérden uolhos i sentido, tan riales que deilhes nun somos capazes de mos zlentar; quando quedáren solo sous feitiços, talbeç outros béngan a oubir essa música, talbeç téngan l oubido rombo para tanto: que amporta se l çfílan cumo cadabres an outópsia ou ls déixan até quedáren pochos?; uas bezes l poema nun mos bai alhá la preça de casa, mas siempre al fondo de nós que apunta: uas bezes nun mos abaixa por nun ser capaç, outras por miedo, outras porque mos upe an campanairo i mos toca las campanas: mas la música de l poema, nunca ye pa ls oubidos, que solo nas pautas de l silenço se scribe, cumo l aire que se dá al respirar, sien que se beia ou ouba; mas todo l que acabei de screbir nun sei se faç algun sentido, que ralamente busca sentido l poema.

Fracisco Niebro

abiso: este testo stá screbido an sendinés, bariadade de la léngua mirandesa i, por esso, nun ten lh- an ampeço de palabra i, antre parénteses, aparece (g) que nun se lei, inda que l -on se leia -ão.

Advertisement